Flora of the U.S.S.R. - v22, 1955 - BHL-94941 - 1997

From Offene Naturführer
Jump to: navigation, search
Borissova, A. G., Vassilczenko, I. T., Vvedensky, A. I., Vikulova, N. V., Golubkova, V. F., Gorschkova, S. G., Ivanina, L. I., Kuprianova, L. A., Linczevski, I. A., Novopokrovsky, I. V., Pojarkova, A. I., Prokhanov, J. I., Semenova, M. N., Fedtschenko, B. A., Schischkin, B. K. & Juzepczuk, S. V.; Komarov, V. L., Schischkin, B. K., Bobrov, E. G., Shetler, S. G., Fet, G. N. & Pandit, V. (Hrsg.) 1997: Flora of the U.S.S.R. – Solanaceae and Scrophulariaceae, 1955. Bd. 22, Israel Program for Scientific Translations, Moscow-Leningrad, Washington, New Dheli (übersetzt von Bakaya, K.) (https:/​/​www.​biodiversitylibrary.​org/​item/​94941).

Stichworte: Flora der UdSSRFlora von RusslandSolanaceaeScrophulariaceaeBildtafeln von Pflanzen (schwarz-weiß)Europaenglische Sprache(+)(−)
Werkzeugbox für Autoren