Vimmer 1916

From Offene Naturführer
Jump to: navigation, search
Vimmer, A. 1916: O třech nových druzích а některých starších rodu Liponeura. In: Rozpravy České Akademie Věd. Bd. XXV, Nr. II (Liponeura cordata Erstbeschreiung aus Komárek & Vimmer (1934); Jahreszahl korrekt?).
(+)(−)
Werkzeugbox für Autoren